7/5/09

De visita a l'Escola d'Adults Mestre Esteve

El passat dia 17 d'abril varem anar de visita al Centre de Formació de persones adultes Mestre Esteve i varem realitzar una entrevista a Marc Mozas, informàtic responsable del centre, per a conèixer l'experiència de l'escola d'adults amb la plataforma Moodle i l'ús d'altres recursos educatius pioners a Sant Feliu de Llobregat.Aquí us deixem un recull dels aspectes més importants a destacar de la visita.

L'escola de formació de persones adultes Mestre Esteve és un centre públic a on trobareu una oferta formativa d'allò més variada:
  1. Ensenyaments inicials i bàsics adreçats a persones que necessitin adquirir els coneixements bàsics en llengua catalana i castellana, iniciació a una llengua estrangera i iniciació a la informàtica.
  2. Formació instrumental que consisteix en preparar a desenvolupar el nivell cultural i d'alfabetització bàsic i permet obtenir el Certificat de formació instrumental. Les dues ofertes més importans per a aquest nivell formatiu són el Graduat en Educació Secundària (GES) i la preparació per a la prova d'accés a Grau Superior.
  3. Formació en competències per la Societat de la Informació (competències bàsiques en tecnologies de la informació i en una llengua estrangera per desenvolupar-se en la societat actual).
Des del curs 2003-2004 estan utilitzant i implementant una plataforma de formació a distància anomenada Moodle, com a eina de suport en la formació presencial. Aquest tipus de formació s'anomena blended learning o aprenentatge mixt.

L'entorn virtual d'aprenentatge o EVA és un recurs molt important com a complement de la formació presencial, ja que potencia l'autoformació de l'alumnat (que per manca de temps sovint no poden completar les classes presencials) i desenvolupen l'aprenentatge de les TIC no com una finalitat en sí mateixes, sinó com un mitjà d'aprenentatge en totes les disciplines, ja sigui llengua, història, càlcul...

En Marc ens explicava que alguns alumnes són una mica reticents a l'hora d'utilitzar la platarfoma, sobre tot al inici del curs, però que un cop coneixen l'entorn, tot són avantatges per a l'aprenenatge! En aquest entorn el professorat penja materials didàctics (manuals, vídeos, il·lustracions...) i es creen grups de debat on line que fomenten el treball en grup, la comunicació, la motivació i la participació.

En definitiva, segons en Marc hi ha hagut una projecció cap als processos d'atenció a la diversitat a l'aula [...] ha proporcionat autonomia envers l'ús de les TIC i és una eina facilitadora del procés d'ensenyament-aprenentatge.

Durant la visita, també ens varen ensenyar dues pissarres molt especials: Les pissares digitals interactives. Aquestes pissarres són dispositius tecnològics formats per un ordinador, un vídeo projector i un punter o llapis òptic que permet interaccionar directament amb la pantalla.

Fa poc temps que l'Escola d'Adults disposa d'aquestes pissarres, ja que com ens comentar el Marc, les tenen només des del començament d'aquest curs. Això sí, les pissarres les utilitzen en tots els cursos que siguin necessàries, però especialment el grup classe que les utilitzen més són els nouvinguts i el grup de Graduat en Educació Secundària.

Com a punt final, ens agradaria destacar la feina tecnològica que estan desenvolupant amb la creació de tres espais virtuals ben diferenciats:
  • La pàgina web que actualment està en ple procés de canvis i modificacions

  • Una Intranet per a l'alumnat, professorat i direcció del centre com a espai de trobada actiu

  • L'aula virtual en moodle, per als processos d'ensenyament - aprenentatge.

Gràcies Marc per obrir-nos les portes virtuals del vostre centre!

1 comentari:

SFOL ha dit...

El CEIP Salvador Espriu també disposa d'entorn virtual de formació amb Moodle:

http://agora.xtec.cat/ceip-espriu-sfeliu/moodle/