27/12/06

DRET a les NOVES TECNOLOGIES

L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006 incopora en el seu Títol I de "Drets, deures i principis rectors" (articles del 15 al 54) el Capítol V de "Principis Rectors".
.
Doncs bé, un dels seus articles, concretament el 53, porta la denominació de "Accés a les tecnologies de la informació i de la comunicació".
.


El seu redactat és el següent:
.
  1. Els poders públics han de facilitar el coneixement de la societat de la informació i han d'impulsar l'accés a la comunicació i a les tecnologies de la informació, en condicions d'igualtat, en tots els àmbits de la vida social, inclòs el laboral; han de fomentar que aquestes tecnologies es posin al servei de les persones i no afectin negativament llurs drets, i han de garantir la prestació de serveis per mitjà de les dites tecnologies, d'acord amb els principis d'universalitat, continuïtat i actualització.
  2. La Generalitat ha de promoure la formació, la recerca i la innovació tecnològiques perquè les oportunitats de progrés que ofereix la societat del coneixement i de la informació contribueixin a la millora del benestar i la cohesió socials. "