25/10/11

Signatura electrònica

La Signatura electrònica es un conjunt de dades annexat a un document electrònic que permet al receptor provar-ne l'origen i protegir-lo d'una falsificació posterior.

Actualment es dóna a la signatura electrònica la mateixa validesa jurídica que a la signatura manuscrita.

La signatura electrònica ofereix les següents garanties
  • Identitat: Tenir la seguretat que s'està realitzant la transacció amb la persona o entitat desitjada.
  • Integritat: Tenir la seguretat que els documents motiu de la transacció no han estat alterats.
  • Autenticitat: Garanteix l'originalitat del document i la imputació de l'acte a una determinada persona.
  • Confidencialitat: Tenir la seguretat que només jo i la persona o entitat amb la que estic fent la transacció podem tenir accés a la informació.
  • Imputabilitat: Impossibilitat que la persona que ha fet el document o enviat el missatge signat electrònicament pugui negar la seva autoria.
Que es necessita per realitzar una signatura electrònica

Per realitzar una signatura electrònica necessitem disposar d'un certificat digital que es el que acredita la nostra identitat com per exemple: IDCat o Dnie.

Com es realitza una signatura electrònica

Hi han diverses aplicacions que permeten aquesta opció el processador de textos o l'eina web de CATcert que permet signar fitxers amb format pdf.
http://www.catcert.cat/web/cat/signar_pdf.jsp

Si vols saber més sobre signatura electrònica no ho dubtis més i assisteix als cursos de tràmits online!, Apuntat trucant al 93 6666 180.

Cap comentari: