19/7/11

Les 6 garanties de seguretat que ens ofereix l’IDCAT i el DNI-e

Aquestes són les 6 guaranties principals que fan dels certificats digitals la forma més segura de fer tramitacions online:
  • Identitat: ens ofereixen la seguretat que s'està realitzant la transacció per l'entitat o la persona que diu ser.
  • Integritat: ens garanteix que els documents motiu de la transacció no han estat alterats durant la transmissió.
  • Autenticitat: garanteix que els documents que ha rebut el receptor són els originals i pertanyen indiscutiblement a l'emissor. D'aquesta manera, ens permet garantir que l'emissor és responsable del compromís adquirit per la via telemàtica (imputació de l'acte), tenint evidències, per exemple, de la formalització d'un contracte.
  • Confidencialitat: ens permet tenir la seguretat que només l'emissor i el receptor del missatge o document poden accedir a la informació.
  • Legitimació: conèixer si l'interlocutor està capacitat professionalment o legalment per fer la gestió que s'està realitzant.
  • Accessibilitat: ens permet accedir a la informació electrònica en qualsevol moment i ens garanteix la permanència en el temps.

Font d'informació: www.catcert.cat