30/6/11

La meitat dels ajuntaments catalans ofereixen serveis interactius als ciutadans

El 45,5% dels ajuntaments catalans ofereixen serveis interactius als ciutadans, mentre que només el 12,7% ho fan a les empreses.
Aquestes dades es desprenen del capítol dedicat a Catalunya de l'informe "La societat de la informació a Espanya 2010" presentat per Telefónica. Pel que fa a l'ús d'Internet, Catalunya supera la mitjana espanyola i es situa prop de l'europea.
  • Llars i ciutadania: Catalunya es situa en els mateixos nivells que les mitjanes d'Europa i Espanya pel que fa a l'equipament TIC en les llars i a l'ús de les TIC entre els individus. El telèfon mòbil i el telèfon fix són els dispositius TIC més populars entre les llars catalanes (94,5% i 86,8% respectivament), mentre que el 72,9% de les llars disposa d'ordinador i el 62,7% disposa de connexió a Internet.
  • Empreses: la majoria d'indicadors de les empreses catalanes es troben per damunt de les mitjanes d'Espanya i Europa. Exemples: Disponibilitat d'ordinadors en l'empresa: 72,4% en les empreses petites i 99,2% en les empreses de 10 o més treballadors.
  • Connexió a Internet: 62,9% en les petites empreses i 98,0% les empreses més grans) o les empreses amb banda ampla (95,6% en les petites empreses i 99,0% en les grans. L'empresa catalana es caracteritza per estar molt bé equipada digitalment i, en canvi, el grau de penetració dels usos de les TIC és, certament, millorable.
  • Sector TIC: l'activitat empresarial TIC de Catalunya es concentra en les activitats de serveis TIC (més de la meitat de les empreses del sector) i el programari (prop d'una tercera part de les empreses).
Des de la perspectiva de la dimensió de les empreses, el sector TIC català està constituït fonamentalment per empreses de dimensió reduïda: més del 80% són empreses que tenen entre 1 i 49 assalariats.
El sector també ha incrementat l'ocupació dels professionals TIC (l'any 2009 van augmentar el 7,2% i es preveuen increments del 9,7% per al 2010, arribant així a 70.000 treballadors). L'empresa TIC presenta un elevat dinamisme innovador en productes i processos (un 80,8% d'empreses TIC han introduït algun tipus d'innovació durant els últims dos anys).
Font d'informació: www.informatiu.locarlet.cat