El bloc de Sant Feliu On Line
El Projecte de Sant Feliu On Line
Oferta formativa de Sant Feliu On Line
Contacta amb Sant Feliu On Line
Punt TIC Palau Falguera
Horaris
Noticies del centre YUZZ Sant Feliu

1/9/11

L'ús de les xarxes socials és per a joves?

El GESOP ha publicat un informe amb un estudi al voltant de l’ús de les xarxes socials entre els catalans, realitzat durant el passat mes de juliol.

El 41,2% dels entrevistats afirma formar part d’alguna xarxa social per internet, per un 58,7% que no participa en cap.

Per àmbit territorial, a la ciutat de Barcelona la proporció de persones que participa en alguna xarxa social és més alta que a la resta de Catalunya.


Segons els segments de població, l’edat és la variable amb més incidència sobre la participació en xarxes socials. Així, quant més jove és l’entrevistat, més participa en alguna, arribant al 86,2% entre els que tenen de 16 a 29 anys. En canvi, entre els majors de 59 anys només ho fa un 6,4%. Si ens fixem en l’ocupació, i correlacionat amb l’edat, els estudiants són els que més participen en xarxes socials (92,2%), mentre que els jubilats i pensionistes els que menys (8,2%).

Quatre de deu catalans tenen perfil de Facebook, per un 1,1% que no en té encara que forma part d’alguna xarxa social i un 58,8% que no participa en cap.

A la ciutat de Barcelona hi ha una proporció més alta que té perfil a Facebook. El 85,0% dels menors de 30 anys i un 91,6% dels estudiants tenen perfil a Facebook. També hi ha més entrevistats que en tenen entre els estrangers (53,3%), els que tenen un nivell d’estudis mitjà (45,2%) o alt (47,4%), els que en aquests moments treballen (47,3%) i els que tenen un estatus socioeconòmic alt o mitjà – alt (54,8%)

En canvi, quan es demana pel Twitter, el 9,1% dels entrevistats afirma que se n’ha fet un perfil, per un 32,0% que no en té malgrat participar en alguna xarxa social. El 58,8% restant no forma part de cap xarxa social.

El 82,1% dels entrevistats que tenen perfil tant a Facebook com a Twitter prefereix la primera, per un 13,3% que es decanta pel Twitter. Els que prefereixen el Twitter augmenten entre els homes (17,0%), els entrevistats de 30 a 44 anys (17,1%), els catalanoparlants (16,4%), els que tenen estudis universitaris (19,3%) i un estatus alt o mitjà alt (17,6%).

Un 19,2% dels entrevistats que participen a xarxes socials forma part d’alguna altra a part de Facebook i Twitter. Les més esmentades han estat LinkedIn (4,6%), Tuenti (4,0%) i Google+ (2,8%). Un 9,5% esmenta el Messenger, que pot ser emprat com a xarxa social (Windows Live Spaces) i un altre 9,2% cita altres formes d’interacció via internet com diversos servidors de correu electrònic, aplicacions de missatgeria (Skype, WhatsApp), fòrums, portals diversos i plataformes de blogs o d’allotjament de multimèdia, com Youtube.